چهل و دو

پرسیدم : مشقهایم را خوانده ای؟

گفتی : آری                            

پرسیدم : دیدی بعد تمام سلامهایم چه نوشته بودم؟

گفتی : آری                            

پرسیدم : عطر واژه های تنهاییم برایت آشنا نبود؟

پرستشگاه شبانه ام تو را بیاد جایی نمی انداخت؟

خندیدی لرزیدی و رفتی

عاشق که باشی می دانی          

همیشه راهی برای برگشتن هست

راهی برای بخشیدن     برای شکستن سکوت    

سلامی دوباره

عاشق که باشی می دانی هیچ جاده ای تا ابد ادامه ندارد

هیچ سفری بدون پایان نیست

هیچ کوله باری تا ابد بر دوش مسافران نمی ماند

عاشق که باشی ساده میشوی                     

ساده که باشی

مشقهای ننوشته را هم می خوانی

و می فهمی اسمی که بعد سلام می آید

آخر حقیقت عاشقیست

آخر صداقت گفتگو

حالا هی می نویسم

سلام ساده ! سلام گلم !         

خدا را چه دیدی ؟ خدا را چه دیدی ؟

/ 0 نظر / 11 بازدید